ادبیات بوم

ادبیات بوم

ادبیات بوم

تحقیق آماده با موضوع ادبیات بومی در فایل ورد و در هفت صفحه 

در این تحقیق نگاهی بر ادبیات بومی شده است و نیز آشنایی با انواع ادبیات در ایران کهن و زندگی های روستایی و عشایری ایران زمین

آثار بومی و دیگر موارد  ادبیات بومی